Regulamin

§1 – Postanowienia ogólne i definicje

1.1. Redakcja eWysMaz.pl – to zespół osób wybranych przez właściciela portalu, zarządzających serwisem eWysMaz.pl. Oficjalną drogą komunikacji z Redakcją Portalu jest e-mail: [email protected]

1.2. Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto na Portalu eWysMaz.pl lub dodająca posty i komentarze bez logowania jako „gość”.

1.3. Wizytówka – konto użytkownika prezentujące jego profil i zawierające dodane przez niego materiały graficzne, tekstowe.

1.4. Ban – czasowe zablokowanie konta na Portalu eWysMaz.pl.

1.5. Avatar – niewielki obrazek określający użytkownika Portalu.

1.6. Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonych działach portalu. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy/wpisy Użytkowników.

1.7. Post/Komentarz/Wpis – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji zamieszczany pod artykułami i Forum, a także w działach składowych Portalu eWysMaz.pl.

2. Postanowienia zawarte w §1 Postanowienia ogólne i definicje dotyczą całości portalu łącznie z wszystkimi jego częściami składowymi jakimi są m.in.: Ogłoszenia, Galeria, Katalog Firm.

3. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania hasła do konta osobom nieupoważnionym do korzystania z konta na eWysMaz.pl. Jeżeli hasło zostanie przekazane osobom trzecim z winy Użytkownika, eWysMaz.pl nie ponosi za to odpowiedzialności.

5. Rejestracja konta na eWysMaz.pl jest darmowa i dowolna.

6. Konto rejestrowane jest na adres e-mail Użytkownika.

7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na eWysMaz.pl.

8. Użytkownik ma możliwość edycji swoich notek i komentarzy umieszczanych na eWysMaz.pl oraz możliwość modyfikacji danych osobowych.

9. Konto Użytkownika wraz z powiązanym z nim materiałami oraz tematami, postami i komentarzami na Forum stanowią archiwum eWysMaz.pl i nie podlegają usunięciu na prośbę Użytkownika.

10. Wybór nicku/loginu pozostaje w gestii Użytkownika, jednakże jest kilka wyjątków, których należy unikać. Z chwilą wystąpienia któregoś z poniższych przypadków Moderator może w każdej chwili zmienić nick danego użytkownika, wysłać do niego ostrzeżenie z prośbą o zmianę nicku lub zablokować konto.

10.1. Zabrania się używania nicku innego Użytkownika.

10.2. Zabrania się używania nicków bliźniaczo podobnych do nicków innych Użytkowników mogących wprowadzić w błąd pozostałych Użytkowników.

10.3. W nicku zabrania się zamieszczania adresu strony internetowej.

10.4. W Avatarze zabrania się umieszczania grafik niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, nie mogą one także naruszać norm społecznych, uczuć religijnych, wyrażać treści rasistowskich oraz naruszających dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników.

10.5. Zabrania się używania nicków sugerujących, że osoba używająca danej wizytówki jest pracownikiem Portalu lub jednym z właścicieli.

10.6. Zabrania się podszywania pod inne osoby.

11. Portal eWysMaz.pl nie odpowiada za treści wystawiane i publikowane przez Użytkownika na Portalu.

12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w ramach Portalu eWysMaz.pl i poszczególnych jego części składowych, materiałów o treści sprzecznej z polskim, bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, normy społeczne i obyczajowe, o zawartości pornograficzne oraz sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

13. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia, tekstu, treści lub wizerunku osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

14. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych i procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w ramach Portalu eWysMaz.pl i jego działów/części składowych.

15. Redakcja eWysMaz.pl rości sobie prawo do dowolnej zmiany materiałów publikowanych przez użytkowników na Portalu eWysMaz.pl, łącznie z ich usunięciem. Jeżeli publikowane materiały będą godziły w interes eWysMaz.pl, jego wydawcy i firm z nim związanych, zostaną usunięte, a konto, z którego zostały dodane, może zostać czasowo zablokowane.

16. Użytkownik portalu wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących portalu eWysMaz.pl i innych usług przez niego świadczonych, na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

17. Portal eWysMaz.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z eWysMaz.pl.

18. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyt Użytkowników wykorzystywane mogą być między innymi usługi zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami w tym serwisie oraz w innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług. Informacje te są przekazywane za pomocą plików cookie DART firmy Double Click. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z używania plików cookie DART na stronie polityki prywatności reklam Google.

19. Redakcja eWysMaz.pl może odmówić Użytkownikowi założenia konta lub je zablokować bez podawania przyczyny.

20. Portal eWysMaz.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej, jednak właściciel Portalu deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie Portalu.

§2 – Korzystanie z Portalu eWysMaz.pl

1. Zamieszczanie grafiki na eWysMaz.pl

1.1. Udostępniając zdjęcia na potrzeby Portalu eWysMaz.pl Użytkownik oświadcza, iż:

1.1.1. Posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach eWysMaz.pl i w ramach jego działalności i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

1.1.2. Wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć (bez ich istotnej modyfikacji, procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo) logiem Portalu eWysMaz.pl oraz na dostosowanie ich do standardów panujących w Portalu.

1.1.3. Użytkownik godzi się na to, że udostępnione przez niego zdjęcie może posłużyć do zobrazowania innego materiału/artykułu umieszczanego na łamach eWysMaz.pl

§3 – Komentarze pod artykułami

1. Dodawać wypowiedzi mogą osoby zarówno posiadające, jak i nie posiadające konta na eWysMaz.pl.

2. Moderator ma prawo skasować wypowiedź bez podania przyczyny.

3. Decyzje Moderatora komentarzy w żadnym wypadku nie podlegają odwołaniu albo zaskarżeniu.

4. Portal eWysMaz.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Za treść każdej wypowiedzi odpowiada jej autor.

5. Łamanie regulaminu może zakończyć się dla Użytkownika zablokowaniem konta.

6. Dodawanie komentarzy na eWysMaz.pl:

6.1. Usuwane będą wypowiedzi, które nie będą pokrywały się z tematem artykułu lub charakterem tematu, w którym zostały umieszczone.

6.2. Wypowiedź nie może naruszać dóbr osobistych innych osób, czy to członków Redakcji, czy to innego użytkownika, osoby publicznej. W szczególności nie może naruszać: dóbr eWysMaz.pl, żadnej osoby z Redakcji eWysMaz.pl, żadnej własności ani pracownika właściciela eWysMaz.pl.

6.3. Wypowiedź nie może także naruszać w żaden sposób prawa.

6.4. Usuwane będą wypowiedzi zawierające linki lub jasne informacje skąd można pobrać nielegalnie publikowane nagrania / teledyski / filmy itp.

6.5. Usuwane będą wypowiedzi, które swoją treścią i wyrazem łamią prawo, np. szerzą faszyzm.

6.6. Usuwane będą wypowiedzi zawierające treść lub linki do stron o tematyce pornograficznej, reklamowej.

6.7. W przypadku umieszczenia wypowiedzi naruszających czyjeś dobra, na wniosek poszkodowanej osoby za okazaniem nakazu wydanego przez odpowiednie organa, mogą zostać wydane wszelkie dane dotyczące użytkownika i połączenia, z którego korzystał dodając taką wypowiedź.

6.8. Wypowiedzi prosimy formułować w formie wyraźnej i zrozumiałej dla wszystkich. Posty zawierające jakiekolwiek interpretacje znaków (np. „sh” zamiast „sz”, RóŻnEj WiElKoŚcI lItEeKi, „sieu” zamiast „się”, itp.) będą usuwane!

6.9. Usuwane będą również wypowiedzi napisane niegramatycznie, niestylistycznie i z dużą ilością błędów.

6.10. Usuwane będą wypowiedzi zawierające dużą liczbę niepotrzebnie wstawionych ‚enterów’, które powodują, że przeglądanie wypowiedzi jest utrudnione.

6.11. Usunięte mogą być wypowiedzi zawierające dużą ilość znaków utrudniających czytanie komentarza innym osobom, szczególnie gdy zmuszają innych Użytkowników                   do znacznego przesuwania strony z góry na dół lub na boki.

6.12. Usuwane będą komentarze zamieszczone wielokrotnie.

6.13. Usuwane będą posty reklamujące serwisy lub wydawnictwa konkurencyjne względem działań eWysMaz.pl i jego właściciela.

6.14. Jakiekolwiek podszywanie się pod osoby mające uprawnienia moderatora może być karane zablokowaniem konta, hosta i usunięciem takiej wypowiedzi.

6.15. Frazy, które często będą użyte w wypowiedziach łamiących Regulamin, zostaną dodane do cenzora i nie będą się wyświetlać na stronie.

6.16. Za stworzenie wizytówki w znacznym stopniu przypominającej istniejącą w danym momencie i od dłuższego czasu inną wizytówkę pod względem ikony, nicka, imienia i nazwiska (na przykład różniącą się tylko jedną lub dwoma znakami) i podszywanie się pod daną osobę na forum grozi blokada konta lub hosta.

7. Dodatkowe zasady korzystania z komentarzy:

7.1. Komentarze o portalu:

7.1.2. Usuwane będą wszelkie tematy będące prośbą o zbanowanie innego użytkownika lub usunięcie jakiejś wypowiedzi. Tego typu sprawy prosimy kierować na [email protected] lub za pomocą wiadomości prywatnej przy użyciu poczty wewnętrznej.

7.1.3. Zabrania się podawania fałszywych informacji co do funkcjonowania Portalu oraz zasad na nim panujących w szczególności sugerowanie w jakikolwiek sposób, że informacje podawane są w imieniu Redakcji Portalu lub jego właściciela. Wypowiedzi takie będą usuwane, a w rażących przypadkach konta osób dodających takie wypowiedzi będą blokowane.

7.1.4. Usuwane będą komentarze zawierające pytania o prywatne sprawy Redakcji i właścicieli Portalu.

7.1.5. Usuwane będą posty zawierające pytania typu „dlaczego usunęliście mój post lub temat”. Przypominamy – moderator ma prawo skasować wypowiedź lub cały temat bez podania przyczyny.

7.1.6. Usuwane będą posty nie wnoszące nic do tematu i mające jedynie na celu spamowanie forum oraz zaznaczenie przez użytkownika swojej obecności. Na przykład: kopiowanie wcześniejszej wypowiedzi, posty typu: bezsensowny komentarz, itp.

§4 – Ogłoszenia

1. Na portalu eWysMaz.pl możesz zamieścić ogłoszenie tylko i wyłącznie w imieniu własnym. Niedozwolone jest publikowanie ogłoszeń z wykorzystaniem danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

2. Użytkownik dodający ogłoszenie przejmuje pełną odpowiedzialność za nadanie ogłoszenia łamiącego prawo, w tym ogłoszenia, którego przedmiotem jest czynność ograniczona przepisami prawa.

3. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń wprowadzających do obrotu przedmioty, którymi obrót jest prawnie zakazany!

4. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń wprowadzających do obrotu przedmioty i towary pochodzące z przestępstw.

5. Zabronione jest propagowanie wszelkich treści nacjonalistycznych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle oraz wszelkich treści zabronionych przez polskie prawo.

6. Dodając zdjęcia musisz posiadać do nich prawa autorskie i zgadzasz się na ich publikację na portalu eWysMaz.pl.

7. Jeżeli przedmiotem ogłoszenia jest czynność wymagająca posiadania aktualnych licencji, pozwoleń, uprawnień, kwalifikacji, koncesji itp, Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że je posiada i jest uprawniony do publikowania związanych z nimi ogłoszeń.

8. Użytkownik dodający ogłoszenie zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone Portalowi wadliwym prawnie ogłoszeniem.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie podając przyczyny

10. Administratorzy podejmą starania mające na celu usuwanie treści uznawanych potocznie za wulgarne czy obraźliwe najszybciej jak jest możliwe, jednakże witryna nie jest moderowana w czasie rzeczywistym, więc pewne ogłoszenia mogą się przez chwilę pojawić na stronie. Jeśli zobaczysz ogłoszenie, które narusza dobre obyczaje lub polskie prawo, zgłoś je do usunięcia. Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej zniknęło z portalu.

11. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez Twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim (z wyjątkiem organów do tego uprawnionych). System ogłoszeń rejestruje dodatkowo adresy IP autorów wpisów. Portal wykorzystuje ciasteczka (cookies) do logowania i podtrzymywania sesji użytkowników.

12. W przypadkach, których niniejszy regulamin nie wymienia, obowiązuje zasada zdrowego rozsądku, a w ostateczności przepisy cywilnego prawa karnego.
REDAKCJA eWysMaz.pl NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PUBLIKOWANE W SYSTEMIE OGŁOSZEŃ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI PONOSZĄ ICH AUTORZY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYM REGULAMINEM – PROSIMY – NIE UŻYWAJ NASZEGO PORTALU!

§5 Postanowienia końcowe

1. Portal eWysMaz.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

2. Portal eWysMaz.pl udostępnia Regulamin pod adresem eWysMaz.pl/regulamin

3. Zmiany w Regulaminie nie wymagają uzgodnień z Użytkownikami.

4. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.